Fontes Linguae Vasconum nº 78 (1998) Euskalkiak, gaur

BiNaDi - navarra.es