Fontes Linguae Vasconum nº 9 (1971)
Aditzeko askargille batzuei buruz